Polityka Prywatności

GDPR EN


Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej Rozporządzeniem, excel handling sp. z o.o. jako administrator danych osobowych – Klientów będących osobami fizycznymi uprzejmie informuje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest excel handling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47;

Kontakt: polandops@excel-handling.com

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, obowiązków wynikających z przepisów prawa lotniczego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: – ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; – prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty, co do których administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. służby lotniska, służby mundurowe, a także podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi prawne, informatyczne, techniczne, audytorskie, konsultacyjne, bankowe, pocztowe, kurierskie, jak też podmioty udzielające wsparcie administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy, a także po tym czasie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. obowiązek podatkowy lub w przypadku ustalenia, obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługujące uprawnienia

  1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Przysługuje Pana/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonania umowy.

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej Rozporządzeniem, excel handling sp. z o.o. jako administrator danych osobowych pracowników i współpracowników Kontrahentów, działających w ich imieniu oraz osób fizycznych korzystających pośrednio z naszych usług uprzejmie informuje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest excel handling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47;

Kontakt: polandops@excel-handling.com

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w zakresie świadczonych przez administratora usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na: – konieczności komunikowania się z personelem Kontrahenta podczas realizacji umowy; – dokonania odpowiedniego zgłoszenia listy pasażerów lotu, np. służbom lotniska, służbom mundurowym;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. dokonania odpowiedniego zgłoszenia służbom lotniska, służbom mundurowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: – ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; – prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą podmioty, co do których administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. służby lotniska, służby mundurowe, a także podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi prawne, informatyczne, techniczne, audytorskie, konsultacyjne, bankowe, pocztowe, kurierskie, jak też podmioty udzielające wsparcie administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy, a także po tym czasie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane osobowe lub w przypadku ustalenia, obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługujące uprawnienia

  1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Pan/i dane osobowe zostały przekazane:

– w przypadku personelu Kontrahenta – od Państwa pracodawcy/współpracownika w imieniu, którego Państwo działają;
– w przypadku osób pośrednio korzystających z naszych usług – od Kontrahenta, będącego przewoźnikiem lub podmiotem działającym na rzecz przewoźnika.